Focus op de Bijbel  |  Home
E i g e n t i j d s  en  B i j b e l g e t r o u w
Copyright & aansprakelijkheid
Alle teksten, beelden, lay-out, scripts en andere elementen op www.focusopdebijbel.org zijn eigendom van of werden met goedkeuring van de uitgever en auteur opgenomen door Stichting Focus op de Bijbel en worden beschermd door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Indien men informatie wenst over te nemen voor één der welke vorm van publicatie moet men dit bij de Stichting Focus op de Bijbel aanvragen. Neem contact op met de redactie via: .

De Stichting Focus op de Bijbel doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op de website www.focusopdebijbel.org te verschaffen. Toch neemt de Stichting geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, dan kan men contact opnemen met de Stichting via: .

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. De Stichting Focus op de Bijbel is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De informatie verschaft door derden blijft eigendom van desbetreffende organisaties en rechthebbenden. Slecht of niet functionerende links kunnen niet ten laste worden gelegd van de Stichting Focus op de Bijbel. De inhoud en de hyperlinks van www.focusopdebijbel.org kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.
Wet op de privacy
De Stichting Focus op de Bijbel eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie op www.focusopdebijbel.org kan geraadpleegd worden zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken. In sommige rubrieken vragen wij echter wel contactgegevens teneinde u op de hoogte te kunnen houden van nieuwsberichten of een antwoord te kunnen formuleren op uw vragen. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wetten tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien hebt u toegang tot uw persoonsgegevens en mag de juistheid ervan geverifieerd worden. U hebt de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten verbeteren. De Stichting Focus op de Bijbel behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen mits iedereen hiervan op de hoogte wordt gesteld op de website of via de nieuwsbrief.
Geschillen
Alle eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site vallen onder de toepassing van het Nederlands recht. Raadpleging van deze website houdt in dat men zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Zwolle (Nederland) en de aanvaarding om alle gedingen alleen voor die rechtbank te beslechten.
Magazine voor bijbelstudie, toerusting en gemeentebouw